مناقصه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در روز نامه های ایران و دنیای اقتصاد 

زمان : 20 مردادماه ساعت 8:30 

مکان : بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت 

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات چوب وآهن شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

 شرکت کود شیمیایی اوره  لردگان در نظر داردتخته وچوب خود در حدود 200تن وضایعات آهن آلات خوددرحدود300تن راازطریق فرآیند مزایده به فروش رساند،لذامتقاضیان شرکت درمزایده جهت دریافت شرایط واسنادمزایده مبلغ 200،000یال رابه حساب شماره 247800144410بانک سپه شعبع هفتم تیرکد247به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واریز نموده وباارائه اصل فیش واریزی جهت بازدیدودریافت اسناد مزایده ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 12/4/1397به آدرس:استان چهارمحال وبختیاری-شهرستان لردگان مال خلیفه-روستای سندگان-مجتمع کودشیمیایی اوره لردگان-انبارسایت مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی انبارداری پتروشیمی ایلام

نبـارداري ( شامل تحویل گیري محصولات بسته بندي شده بصورت پالت و جامبوبگ و ... از واحد بهره برداري،انتقال و انبارش ) و بارگیري (شامل هماهنگی وسائط حمل و مدیریت محل هاي بارگیري، بارگیري محصولات و ضایعات تولیدي و غیر تولیدي) و همچنین تخلیه و بارگیري مواد شیمیایی، قطعات یدکی ( در صورت لزوم) و ملزومات بسته بندي (شیرینگ ، پالت و ...) در انبارهاي محصول و سایر نقاط مورد نظر کارفرما در محدوده سایت پتروشیمی ایلام و تامین لیفتراك و اپراتورهاي لیفتراك واجد شرایط مطابق جزئیات مندرج در قراردا