شركت پتروشیمی ارومیه

محل اجرا: کیلومتر 30 جاده ارومیه-مهاباد
مساحت: 110 هکتار
زمان شروع: 1377/12/16
مالک

شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

93.7%

کارگزاری سهام عدالت

6.29%

سایر

0.01%

تولیدات داخلی:
  • پلی آلومینیوم کلراید 30%
خوراک:
  • آلومینا : 10500 تن
  • اسید کلریدریک : 25600 تن