شرکت پتروشیمی کازرون

محل اجرا: 35 کیلومتری شهرستان کازرون
مساحت: 53 هکتار
زمان شروع: 1386/12/14
مالک

شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

64.63%

شرکت شادان شهر باختر

11.93%

شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران

5.48%

شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان

3.42%

شرکت بازرگانی مدبران اقتصاد

0.27%

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

0.09%

سهامداران جزء

14.15%

تولیدات داخلی:
  • پلی اتیلن سنگین 175 هزار تن در سال
  • پلی اتیلن سبک خطی 125 هزار تن در سال
خوراک:
  • اتیلن: 290 هزار تن در سال
  • پنتان : 2396 تن درسال
  • هیدروژن : 326.4 تن درسال
  • بوتن-1 : 24 هزار تن در سال