شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

محل اجرا:سنقر کرکانشاه
مساحت: 
زمان شروع: 
مالک

شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

اولین طرح تولیدی متیل آمین در کشور

 

ظرفیت:
  • 2205 هزار تن در سال
خوراک:
  • متانول
  • آمونیاک