شركت پتروشیمی صدف خلیج فارس

      
نام طرحطرح تولید لاستیک استایرن بوتادین
  به روش امولسیونی (ESBR)
مجری شركت شیمیایی صدف عسلویه
محل احداث فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پارک استایرن
زمین تخصیص یافته 8.1هکتار
صاحب لیسانس و طراح پایه Versalis
پیمانکار مهندسی اصولی، تفصیلی، تدارکات و خرید تجهیزاتمهندسي اصولي : TECNIMONT S.p.A
مهندسي تفصيلي و تداركات : نارگان 
پیمانکار سیویل و ساختمانشرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی
شرکت نماد صنعت سدید
پیمانکار نصب و پیش راه اندازی -
مشخصات مالی طرحارزي(يورو)نرخ تسعير ارزريالي
(ميليون ريال)
كل
(ميليون ريال)
برآورد اولیه سرمایه گذاری 17357482335000451806410593183
میزان بودجه مصوب ( مورخ ) 18696693635000501148511555328
اشتغال در زمان بهره برداری (نفر)300 نفر
تاریخ شروع طرحبرنامه 3 مهر 1390
واقعی (موثر شدن قرارداد)3 مهر 1390
مدت زمان اجرای کل طرح49 ماه
زمان خاتمه طرح (بر اساس برنامه مصوب)ديماه 1398
تاریخ شروع عملیات سیویل برنامه تير 1394
واقعیمرداد 1394
تاریخ شروع عملیات نصب برنامه دی 1396
واقعی-
پیش بینی زمان تکمیل نصب مکانیکی و پیش راه اندازی بر اساس آخرین برآوردمهر 1398
پیش بینی زمان بهره برداری تجاری بر اساس برنامه تولید مصوب مصوب بهمن 1398