شركت پتروشيمي ايلام

نام طرحسولفور زدایی خوراک
مجری پتروشیمی ایلام
محل احداث 18کیلومتری شمال غربی ایلام، منطقه چوار
زمین تخصیص یافته 112هکتار
صاحب لیسانس و طراح پایه  Axens
پیمانکار مهندسی اصولی، تفصیلی، تدارکات و خرید تجهیزاتشرکت EIED
پیمانکار سیویل و ساختمانشرکت EIED
پیمانکار نصب و پیش راه اندازی  
مشخصات مالی طرحارزی نرخ تسعیر ارزریالیکل ( ریال ) 
برآورد اولیه سرمایه گذاری ( فاز دوم ) 812 میلیون یورو40000 ریال 14252 میلیارد46737 میلیارد ریال
میزان بودجه مصوب ( مورخ ) 812 میلیون یورو40000 ریال 14252 میلیارد46737 میلیارد ریال
اشتغال در زمان بهره برداری (نفر)700 نفر 
تاریخ شروع طرحبرنامه 94/07/10
واقعی (موثر شدن قرارداد)94/07/10
مدت زمان اجرای کل طرحاز 1 مرداد 1391 ( شروع مجدد فعالیت های اجرایی ) به مدت 68 ماه
زمان خاتمه طرح (بر اساس برنامه مصوب)1397/07
تاریخ شروع عملیات سیویل برنامه 1394/11/22
واقعی1394/12/08
تاریخ شروع عملیات نصب برنامه 1395/06/21
واقعی1395/10/15
پیش بینی زمان تکمیل نصب مکانیکی و پیش راه اندازی بر اساس آخرین برآورد1395/09/07
پیش بینی زمان بهره برداری تجاری بر اساس برنامه تولید مصوب مصوب 1395/11/30