بهداشت شغلی

خلاصه ای از اهم فعالیتها در بخش بهداشت

 • اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط کار
 • اماکن شامل رستوران – آبدارخانه – کمپ اسکان و ...
 • با واحد طب صنعتی در خصوص انجام معاینات دوره ای
 • و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی مربوطه
 • و ارزیابی پتانسیل های بالقوه خطرات در اماکن صنعتی و غیر صنعتی
 • نیروی متخصص بهداشت جهت واحدهای پیمانکاری
 • بر اماکن تهیه و طبخ غذا
 • پیمانکاری در خصوص ایمنی مقدماتی – بهداشت فردی و عمومی و...

 مهمترین برنامه ها برای دست یابی به 

 • شناسائی-اندازه گیری-ارزشیابی- و کنترل عوامل زیان آور محیط
 • معاینات پزشکی
 • برنامه های مربوط به حفاظت و ایمنی
 • برنامه های مربوط به آموزش اصول بهداشت حرفه ای
 • تغذیه و بهداشت مواد غذائی
 • نظارت برامکانات درمانی و کمکهای اولیه
 • برنامه های مربوط به نوتوانی

هدف ازمعاینات پزشکی دوره ای :

 • تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار و اقدام به درمان فوری آنها
 • توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار افراد بیمار
 • تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران
 • ارزشیابی روشهای پیشگیری و ایمنی
 • جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیردار

شناسایی :

 • اولین اقدام بوده و با بررسی مقدماتی فرایند و پروسه کاری و با استفاده از آنها منابع احتمالی آلودگی را تعیین و اولویت بندی می شود

 اندازه گیری :

 • با استفاده از روشها و تجهیزات مختلفی مانند:
  • صدا سنج
  • لوله های گاز یاب
  • لوکس متر
  • و...

تفسیر نتایج ( ارزیابی ):

 نتایج حاصله به تنهایی معنی و مفهومی نداشته و باید آنرا با توجه به استانداردهای بهداشت   حرفه ای موجود مورد ارزیابی قرار داد (تفسیر- تجزیه و تحلیل )

 کنترل :

      مهمترین اصول کنترلی عبارتند از:

 1. اقدامات کنترلی مهندسی مثل تهویه صنعتی-ایزولاسیون منابع خطر و...
 2. اقدامات مدیریتی مثل گردش کاری – کاهش مدت تماس با عوامل زیان آور و ...
 3. وسایل حفاظت فردی