آگهی مناقصه عمومی انبارداری پتروشیمی ایلام

نبـارداري ( شامل تحویل گیري محصولات بسته بندي شده بصورت پالت و جامبوبگ و ... از واحد بهره برداري،انتقال و انبارش ) و بارگیري (شامل هماهنگی وسائط حمل و مدیریت محل هاي بارگیري، بارگیري محصولات و ضایعات تولیدي و غیر تولیدي) و همچنین تخلیه و بارگیري مواد شیمیایی، قطعات یدکی ( در صورت لزوم) و ملزومات بسته بندي (شیرینگ ، پالت و ...) در انبارهاي محصول و سایر نقاط مورد نظر کارفرما در محدوده سایت پتروشیمی ایلام و تامین لیفتراك و اپراتورهاي لیفتراك واجد شرایط مطابق جزئیات مندرج در قراردا