گزارش توجیهی حسابرسی شده افزایش سرمایه پترول

سهامداران و ذینفعال پترول می توانند جهت دسترسی به اطلاعات گزارش توجیهی حسابرسی شده افزایش سرمایه بر روی لینک زیر کلیک نمایند .

 

https://drive.google.com/file/d/1PCNYk5y8zOmFWlYjzNM5feuVDLC6yKG_/view?usp=sharing