بیانیه ثبت افزایش سرمایه پترول

سهامداران و ذینفعان پترول می توانند جهت اطلاع از بیانیه ثبت افزایش سرمایه پترول بر روی لینک زیر کلیک نمایند .

 

https://drive.google.com/file/d/1rPUorv6T7ZaiJOIQheEevzUk-qLyFcnl/view?usp=sharing