افتتاح رسمی طرح واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه

NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/