اطلاعيه دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

مكان برگزاري : شركت صنايع پتروشيمي خايج فارس- طبقه اول

مورخ : 1397/10/22

زمان : شنبه ساعت 15