افتتاح رسمی فاز دوم پتروشیمی ایلام

NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/