آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در نظر دارد تعداد 5497789000 سهم شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد معادل 99/96 درصد از کل سهام مذکور را اصالتا به صورت یکجا و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمایید .

اسناد مزایده واگذاری سهام شرکت مدبران اقتصاد 

پیش نویس قرار داد فروش و انتقال مالکیت سهام شرکت مدبران اقتصاد

* فرم پاکت های ( الف ب ج ) مزایده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

فرم های شماره دو الی پنج شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد 

* گزارش حسابرسی و بازرسی