پیام نوروزی مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان