آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایراینیان

 

زمان : چهارشنبه 27 آذرماه ساعت 14

مکان : سالن اجتماعات پتروشیمی خلیج فارس

NewsImage/ NewsImage/