آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت صنایع پلیمر گچساران