آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می نماید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نمایند.

زمان : 98/9/16

ساعت : 9صبح 

مکان : دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس