آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام پتروشیمی گچساران

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) در نظر دارد تعداد 523،232،274 سهم شرکت پترو شیمی گچساران (سهامی خاص) معادل 10.65  در صد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا وبا شرایط اعلام شده از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در قرار داد واگذاری ؛ اسنادمزایده، مفاد این آگهی و همچنین صورت مالی حسابرسی شده سه سال گذشته پتروشیمی گچساران( سهامی خاص ) را به دقت مطالعه نمایند .

اتمام زمان دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با مزایده عمومی سهام پتروشیمی گچساران