آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام پتروشیمی بروجن

 

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) در نظر دارد تعداد 559،366،037 سهم شرکت پترو شیمی بروجن (سهامی خاص) معادل 55.94 در صد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا و با شرایط اعلام شاز طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در  قرارداد واگذاری اسناد مزایده ، مفاد این آگهی و همچنین صورت مالی حسابرسی شده سه سال  گذشته پتروشیمی بروجن ( سهامی خاص )را به دقت مطالعه نمایند .

اتمام دسترسی به اطلاعات و اسناد مزایده طبق اطلاع رسانی های صورت گرفته