آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در روز نامه های ایران و دنیای اقتصاد 

زمان : 20 مردادماه ساعت 8:30 

مکان : بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت 

NewsImage/ NewsImage/