برگزاری مجمع عمومی عادی و بطور فوق العاده

سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی خلیج فارس
NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/