بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از پتروشیمی ایلام-02

NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/