خدمات رفاهی

نقش خدمات رفاهی کارکنان، برای تضمین کیفیت کار نیروی انسانی و جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد، مقوله‌ای بسیار استراتژیک‌ و مهم شمرده می شود و افزایش تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری، تفریحی، ورزشی همواره باعث بالا رفتن انگیزش و بهره وری و تعهد سازمانی خواهد بود.
با این رویکرد و دیدگاه در صدد هستیم اقداماتی را انجام دهیم تا بتوانیم سرآمد باشیم

 تلاش بر این است تا با توسعه فعالیتها، امکانات و تسهیلات رفاهی خستگی امور جاری پرسنل را برطرف نموده و کیفیت زندگی کاری کارکنان را بهبود بخشند و نهایت رضایتمندی آنها را فراهم آوریم

تسهیلات

ارائه کارت اعتباری به مناست های ملی و مذهبی

بیمه حوادث تکمیلی