سیاست مدیریت منابع انسانی

ما با جذب، توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی متعهد، خلاق، بهره ور و خلق محیط سازمانی پویا و یادگیرنده، از طریق فرایندهای روزآمد علمی به برتری فناورانه و تولید محور، شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان  را یاری می رسانیم.

 

سیاست های مربوط به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

  • ایجاد امنیت شغلی
  • ایجاد فضایی مناسب و روابط دوستانه درکار
  • ایجاد سیستم های انگیزشی و پرورش انگیزه در جهت بکارگیری مناسب از خلاقیت پرسنل
  • افزایش تعلق و تعهد سازمانی