• آگهي پرداخت سود سهام شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
  • بازديد آقاي اشرف زاده از نمايشگاه ايران پلاست
    برای مشاهده سایر تصاویر به صفحه ما در اینستاگرام مراجعه نمایید
  • بازدید آقای ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به همراه آقای اشرف زاده از شركت كود شيميائي اوره لردگان
  • مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
    مهندس اشرف زاده
صفحه اصلی > استخدام 

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیانیان
(سهامی عام)

فرم درخواست کار
محل الصاق عکس
1- اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی :
نام پدر
کد ملی
تلفن همراه
تاریخ تولد
محل صدور
شماره شناسنامه :
محل تولد

تابعیت
کدملی
تلفن منزل
وضعیت تأهل :
مجرد متأهل
نشانی محل سکونت
دین
تابعیت

وضعیت نظام وظیفه
انجام داده معاف نوع معافی:

وضعیت مسکن
منزل شخصی اجاره ای سایر موارد

2- سوابق تحصیلی (به ترتیب از آخرین مدرک)
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام و محل موسسه آموزشی ازسال تا سال
3- دوره های آموزشی تخصصی و فنی
4-سوابق خدمت ( به ترتیب از آخرین شغل)


6- مشخصات افراد خانواده
پدر ، مادر و سایر افراد تحت تکفل همسر و فرزندان
7- مشخصات معرف :
نام و نام خانوادگی شغل مدت آشنایی نشانی محل کار / منزل /شماره تماس
8- سایر فعالیت ها : تحقیق تألیف ترجمه و دیگر سوابق علمی


10- شغل مورد درخواست: حقوق مورد درخواست :

11-زمان آمادگی برای شروع کار : 12- از چه طریق با این شرکت آشنا شده اید :

13-نوع بیمه و شماره بیمه : 14-سابق پرداخت حق بیمه :


این قسمت توسط شرکت تکمیل می گردد :

مدیریت / معاونت محترم ..................................................................

عطف به درخواست اعلام نیاز شماره ................................مورخ .............................................بدینوسیله حامل برگه جهت تصدی پست .........................................معرفی ، خواهشمند است ضمن انجام مصاحبه نتیجه را اعلام فرمائید .


نظریه حوزه مربوطه

مدیرواحد :

نام و امضاء:

تاریخ :
معاون واحد

نام و امضا :

تاریخ :


تصویب نهایی :

منابع انسانی : لطفا از تاریخ ......./......../.......13 به صورت قرارداد تمام وقت و به مدت .................... ماه شروع بکار نمایند .

مدیرعامل:

تاریخ :